Category Archives: Życie w mieście

Z DALA OD METROPOLII

Oczywiście wielu ludzi trzyma z dala od owych ośrodków metropolitalnych przywiązanie do miej­sca, w którym spędzili część życia, pasje społeczne, niechęć do zmian, może interesy familijne, jed­nakże rozkład statystyczny twórców w Polsce po­twierdza moje wywody. Ogromna część ich sku­pia się

INTERESUJĄCA SPRAWA

Interesującą sprawą jest pozycja Łodzi i Kato­wic. Oba te miasta skupiają niewspółmiernie małą do swej wielkości liczbę twórców. Łódź jest wszak pod względem liczby ludności drugim miastem polskim, wysuwającym się zdecydowanie przed grupę Kraków — Wrocław — Poznań — Trój­miasto.

JEDNOSTRONNOŚĆ STRUKTURY

Można tu wysunąć przypuszczenie, że w obu wypadkach przyczyną jest jednostronność struk­tury zawodowej ludności, co być może powoduje przewagę zainteresowań technicznych i ogranicza aktywność miejscowych odbiorców kultury. Oso­biście sądzę, że niemałą rolę odgrywa również inny czynnik: pewna legenda i symbolika

POTWIERDZONE PRZYPUSZCZENIE

Przypuszczenie takie potwierdzałby przykład Wrocławia, gdzie rozwinęło się silne środowisko twórcze i, mimo późniejszego osłabienia na korzyść Warszawy, w zasadzie ostało się lepiej, niż można by roko­wać miastu tworzonemu od podstaw, o ludności w ogromnej części bez tradycji wielkomiejskich. Wydaje mi

RÓŻNICE TWÓRCZOŚCI

Jednakże różnice między twórczością powstającą w Warszawie a tą, jaką nas obdarzają mieszkańcy Krakowa, W stosunko­wo małej mierze dałyby się chyba dzisiaj inter­pretować odmiennością tak rozumianej aury tych miast.Istnienie owych różnic przypisać można nato­miast okoliczności, że Warszawa jest miejscem po­dejmowania decyzji

RACJE NIEPOKOJÓW

Racje tych niepokojów można by tak przed­stawić w ogromnym skrócie: Działalność twór­cza w kulturze przez rozbicie tych związków wy­korzenia się z życia dominujących połaci kraju, traci więź z tym, co jest „solą ziemi”, z całą roz­maitością procesów społecznych, obyczajów, ty­pów

OŚRODEK TELEWIZJI

Ośrodek telewizji tkwi nieruchomo w wielkim mieście, telewizja ma jednak niezwykle ruchliwe oko, które może wszędzie wszystko dostrzec i dzię­ki temu może nawiązać jedyne sprzężenie między pewną kategorią twórców a szeroką publicznością. Czyni z niego już teraz dość częsty (choć