JEDNOSTRONNOŚĆ STRUKTURY

Można tu wysunąć przypuszczenie, że w obu wypadkach przyczyną jest jednostronność struk­tury zawodowej ludności, co być może powoduje przewagę zainteresowań technicznych i ogranicza aktywność miejscowych odbiorców kultury. Oso­biście sądzę, że niemałą rolę odgrywa również inny czynnik: pewna legenda i symbolika miasta. W tradycji narodu i Łódź, i Katowice były (są zresztą nadal) miastami-symbolami — kojarzy się z nimi jednak nie literatura czy sztuka, lecz prze­mysł. Czynnik sprzyjający powstawaniu środowiska twórczego tkwiłby zatem w pewnych wartościach lokalnych, nie tyle ucieleśnionych w ludziach ak­tualnie tworzących miasto, co przemawiających z kart historii, ze śladów dziejowych rozsianych wśród murów, wartości wyobrażonych w popular­nych stereotypach tych miejsc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *