Kategorie: Ekonomika budownictwa

METODY PROGRAMOWANIA

Niektóre spośród znanych w literaturze metod matematycznych, służących do optymalizacji procesów inwestycyjnych, zgrupowano.Podana klasyfi­kacja metod optymalizacji procesów inwestycyjnych ma charakter umowny. Jak wy­nika z rys. 14.4, możemy wydzielić dwie główne grupy metod optymalizacji pro­cesu inwestycyjnego. Pierwsza to metody programowania, druga

INNE METODY

Metody sieciowe umożliwiają określenie technologicznej siatki zależności i ustalenie ciągu procesów (drogi krytycznej) o zerowym zapa­sie czasu. Rozwinięte metody sieciowe, takie Jak RAMPS, pozwalają na optymaliza­cję przebiegu ciągów procesów, uwzględniającą pełne wykorzystanie środków w cza­sie realizacji.Metody statystyczne i ekonomiczne spełnia­ją

METODY OPTYMALIZACYJNE

Metody optymalizacyjne są głównym narzędziem badań optymalizacyjnych, których etapy i istotę postępowania przedstawia rys. 14.5. Celowo zwraca się uwagę na przyjęte określenie badań optymalizacyjnych zamiast przeważnie stosowanego „badań operacyjnych”. Większość autorów (W. Sadowski, 0. Lange, R.D. Luce, H. Raiffa) zalicza

CAŁOŚĆ BADAŃ

Na całość badań optymalizacyjnych składa się budowa modelu, jego rozwiąza­nie, weryfikacja oraz opracowanie systemu kontroli. Jedną z najistotniejszych części badań optymalizacyjnych jest określenie funkcji celu i warunków brzego­wych. Budowa modelu polega na dokładnym sformułowaniu celu decyzji, rodzaju i warunków działania,

WIELKOŚCI ZALEŻNE

Przy tym wielkości zależne od nas będziemy nazywać zmiennymi decyzyjnymi,a niezależne – parametrami.Rozwiązanie modelu polega na wyznaczeniu decyzji opty­malnej, Należy więc wyznaczyć efektywne wartości zmiennych decyzyjnych, które można uznać za optymalne.Po zbudowaniu modelu, to znaczy gdy zostało dokładnie sformułowane zagad­nienie,

SYSTEM KONTROLI

System kontroli polega na opracowaniu takiej organizacji, która zapewniałaby szybką informację o zmia­nie warunków. Nadto system kontroli polega na przewidzeniu, Jak należy zmienić poprzednie rozwiązanie, by uzyskać rozwiązanie optymalne w nowych zmienionych warunkach, bez potrzeby rozwiązywania całego zagadnienia od początku.

PRZECHODZENIE Z ETAPU

Przechodzenie z Jednego etapu na drugi uzależnione Jest od warunków, Jakie zostaną stworzone dla wprowadzenia matema­tycznych metod optymalizacji do procesów inwestycyjnych. Większość dotychczaso­wych zastosowań metod matematycznych do optymalizacji ogranicza się do stosowa­nia poszczególnych metod, Jak np. metody FERT lub programowania

ANALIZA STOPNIA SPRZĘŻEŃ

W procesie inwestycyjnym istnieje cały system sprzężeń zwrotnych. Dla przykładu można wymienić sprzężenia zwrotne pomiędzy: potrzebami a możliwościami w zakresie inwestycji,inwestycjami centralnymi i regionalnymi, inwestycjami produkcyjnymi a nieprodukcyjnymi,  rozwojem budownictwa powszechnego a organizacją projektowania, organi­zacją nadzoru inwestycyjnego, organizacją wykonawstwa, organizacją produkcji podstawowych

PODANA MOŻLIWOŚĆ

Podana w postaci ogólnej możliwość określenia stopnia sprzężenia zwrotnego nie wyczerpuje możliwości stosowania teorii regulacji do procesu inwestycyjnego. Poza tym przy wykonaniu zadań inwestycyjnych, związanych z zaspokojeniem okreś­lonych potrzeb, zaangażowanych jest kilka lub kilkanaście przedsiębiorstw. Stąd też będziemy mieli układ

GRAFICZNE METODY ANALIZY

Na powierzchni wykresu znajdują się ele­menty geometryczne, z których składa się obraz graficzny, np. punkty, linie, figury płaskie, powierzchnie lub bryły,-Część tekstowa obejmuje tytuł wykresu i podtytuły oraz słowa i liczby objaśniające, np, skale oraz ich podziałki, a także poszczególne

WYKRESY PISANE

Niekiedy stosuje się wykresy ruchome, np, wsuwane słupki w formie listewek albo krzywe w formie sznurków napiętych na ruchomych kółkach.Wykresy pisane na maszynie są to ’-rykresy ogólnie orientujące, nieprecyzyj­ne, gdyż mogą mieć dokładność odpowiadającą czcionce (kreślenie słupków jako wykresów powierzchniowych,

KOLORAMI LUB KRESKAMI

Kolorami lub kres­kami wyróżniamy poszczególne części składowe badanej zbiorowości statystycznej, jak również różne cechy zmienne, jakościowe, a zwłaszcza ilościowe. Zabarwienie lub zakreskowanie powierzchni sąsiadujących ze sobą stopniuje się.od bardzo in­tensywnych, na dole wykresu do coraz Jaśniejszych ku górze w wykresach