Budownictwo w Polsce w pierwszych latach powojennych

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej przed społeczeństwem polskim stanęło bardzo trudne zadanie odbudowania kraju ze zniszczeń wojennych. Było to ogromne wyzwanie, gdyż substancja mieszkaniowa była zniszczona często w 80 procentach, procentach nie lepszym stanie była infrastruktura przemysłu

Jakie mamy podłogi w naszych mieszkaniach

Na przestrzeni ostatnich 100 lat w budownictwie naszym kraju zmieniały się wielokrotnie materiały służące do wykonania podłóg w mieszkania. W latach międzywojennych królowało drewno, praktycznie wszędzie były podłogi wykonane z desek. W latach powojennych zaczęto stosować powszechnie parkiet lub też

Bezpieczne schody w naszym domu

Prowadzące do naszego domu śliskie schodu mogą narazić domowników na przykre niespodzianki w postaci złamania kończyny, dotkliwego zbicia lub skręcenia stawu. Nasze schody powinny być zabezpieczone we wszystkich porach roku, zarówno podczas ulewnych deszczy jak i śnieżnej zimy. Dobrym rozwiązaniem

ROZBUDOWANIE BAZ PRODUKCYJNYCH

Rozbudowano bar­dzo szybko bazy produkcyjne „Mostostali” i innych przedsiębiorstw specjalizują­cych się w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych oraz montażu wyposażenia technologicznego zakładów przemysłowych. Bazy te to zakłady konstrukcji stalo­wych, wytwarzające sposobami półprzemysłowymi prefabrykaty stalowe. Nie można przy tym mówić o przemysłowej

TAŚMOWO- RYTMICZNA METODA

Taśmowo-rytmiczna metoda montażu jest uzasadniona ekonomicznie przy .reali­zacji powierzchniowo dużych hal przemysłowych. Wymaga ona: projektowania konstrukcji przekryć, podzielnych na segmenty montażowe,  odpowiedniego oparcia segmentów przekrycia na głowicach słupów, uwzględ­niającego specyficzny ich montaż w postaci zintegrowanych konstrukcji przestrzen­nych,  stosowania tężników pionowych i

WSKAZANA ZASADA

Wskazana zasada obowiązuje przy wszystkich realizacjach polegających na montażu, jednak metoda taś- mowo-rytmiczna wymaga ponadto podporządkowania rozwiązań regułom organizacji taśmowej.Rytm produkcji taśmy wynika z cyklu montażu pojedynczego zintegrowanego segmentu przekrycia. Wartość ta decyduje o liczbie stanowisk taśmy i rozdziale zadań

WYŻSZE EFEKTY

Wyższe efekty od uzyskanych oraz niższą graniczną wartość ekonomiki stosowania metody można osiągnąć w przypadkach:zunifikowania rozwiązań projektowych hal przemysłowych i ich przekryć,   fabrycznej produkcji zunifikowanych konstrukcji hal,stosowania.technologii i organizacji montażu-oraz doboru najbardziej sprawnych i efektywnych maszyn, urządzeń i narzędzi, spełniających

ZGODNIE Z ZASADAMI

Zgodnie z za­sadami inżynierii materiałowej i cechami materiałów konstrukcyjnych, konstruk­cje podporowe obiektów halowych powinny być realizowane z żelbetu, natomiast konstrukcja nośna przekryć ze stali. Tak właśnie m.in, zaprojektowano halę głów­ną Dworca Centralnego w Warszawie (słupy żelbetowe monolityczne, przekrycie na stalowych

EKONOMICZNA METODA

Wówczas ekonomiczna okazuje się meto­da stanowiskowo-suwnicowa, polegająca na tym, że segment przekrycia montuje się metodą rozdzielczą na specjalnie zorganizowanym, bardzo dogodnym do montażu sta­nowisku, Po zmontowaniu segmentu podnosi się go (najlepiej zespołem podnośników śrubowych) na rusztowanie pomocnicze z dźwignikami, zainstalowane

PRZEDSTAWIONE ZAŁOŻENIA

Przedstawione założenia organizacji budowy oraz wyniki analizy techniczno- -ekonomicznej ukazują zalety metody, która może znaleźć szersze zastosowanie przy realizacji ustrojów nośnych wiaduktów i mostów.Na linach nośnych dźwignicy zawiesza się ruszt stalowy, stanowiący konstruk­cję oparcia deskowania; zawieszenie rusztu za pośrednictwem wieszaków

GŁÓWNY CZYNNIK NATURY EKONOMICZNEJ

Jest to główny czynnik  natury ekonomicznej, który może pokryć wszystkie koszty związane z Jednorazowym zasto­sowaniem specjalnie’zaprojektowanego i wykonanego sprzętu oraz urządzeń pomoc­niczych. Należy jednak podkreślić, że konstrukcja dźwignicy linowej już sama w sobie Jest uniwersalna, bo może być wielokrotnie używana

ZASTOSOWANIE DŹWIGNICY

Zastosowanie dźwignicy linowej eliminuje konstrukcje rusztowań, pochłania­jące duże nakłady materiałowe, przede wszystkim drewna, a także powoćłuje zmniej­szenie pracochłonności wykonania konstrukcji pomocniczych! skrócenie okresu.re­alizacji. Czteroprzęsłowy wiadukt o rozpiętości do 150 m może być wykonany w okre­sie 290 dni roboczych. Do wskazanego

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)